معنی و ترجمه کلمه آجرکارى به انگلیسی آجرکارى یعنی چه

آجرکارى

brickwork

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها