معنی و ترجمه کلمه خبر به انگلیسی خبر یعنی چه

خبر

advertisement
advice
announcement
call
consciousness
hear say
hearsay
idea
inkling
intimation
manifest
news
notice
predicate
tidings
word

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها