معنی و ترجمه کلمه شعر به انگلیسی شعر یعنی چه

شعر

balladry
poem
poesy
poetry
rhyme
rime
song
verse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها