معنی و ترجمه کلمه متضمن پیشگویى به انگلیسی متضمن پیشگویى یعنی چه

متضمن پیشگویى

fatidic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها