معنی و ترجمه کلمه کتک به انگلیسی کتک یعنی چه

کتک

smacker
smacking

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها