معنی و ترجمه کلمه گواهى نامه به انگلیسی گواهى نامه یعنی چه

گواهى نامه

credential
testimonial

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها