معنی و ترجمه کلمه abandon به فارسی abandon یعنی چه

abandon


ترک کردن ،ترک گفتن ،واگذارکردن ،تسليم شدن ،رهاکردن ،تبعيدکردن ،واگذارى ،رهاسازى ،بى خيالى
کامپيوتر : رها کردن
علوم نظامى : رها کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها