معنی و ترجمه کلمه appeal به فارسی appeal یعنی چه

appeal


پژوهش ،توسل ،چنگ زدن ،جاذبه ،درخواست ،التماس ،جذبه ،(حق ).استيناف
قانون ـ فقه : فرجام
روانشناسى : توسل
بازرگانى : رجوع
علوم نظامى : تشبث کردن استيناف دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها