معنی و ترجمه کلمه denomination به فارسی denomination یعنی چه

denomination


نام گذارى ،تسميه ،لقب يا عنوان ،طبقه بندى ،مذهب ،واحد جنس ،پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها