معنی و ترجمه کلمه due به فارسی due یعنی چه

due


طلب ،ذمه ،واجب الاداء،لازم مقرر،درست ،تمام شده ،از دست رفته ،کهنه شده از نوبت خارج شده ،مقتضى ،حق ،ناشى از،بدهى ،موعد پرداخت ،سر رسد،حقوق ،عوارض ،پرداختنى ،قابل پرداخت ،مقرر
قانون ـ فقه : کاملا"
بازرگانى : دين
علوم نظامى : غير قابل عمل کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها