معنی و ترجمه کلمه electric field به فارسی electric field یعنی چه

electric field


علوم مهندسى : ميدان الکتريکى
الکترونيک : ميدان الکتريکى
نجوم : ميدان الکتريکى
علوم هوايى : ميدان الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها