معنی و ترجمه کلمه engineer به فارسی engineer یعنی چه

engineer


مهندسى کردن ،اداره کردن ،طرح کردن و ساختن ،مهندس
عمران : مهندس
علوم نظامى : قسمت مهندسى رسته مهندسى
علوم دريايى : افسر مهندس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها