معنی و ترجمه کلمه estimate به فارسی estimate یعنی چه

estimate


ارزيابى کردن ،براورد کردن ،ديدزنى ،تقويم ،ارزيابى ،قيمت ،شهرت ،اعتبار،براوردکردن ،تخمين زدن
علوم مهندسى : تخمين
عمران : تخمين
قانون ـ فقه : تخمين زدن
روانشناسى : براورد کردن
بازرگانى : تخمين زدن ،تخمي ن
علوم نظامى : براورد براورد وضعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها