معنی و ترجمه کلمه fore به فارسی fore یعنی چه

fore


: )n.& adj.& interj.& adv.(پيش ،پيشين ،جلوى ،درجلو،قبلى ، : )prep(پيشوند بمعنى پيش و جلو قبلا و پيشروها و واقع در جلو
ورزش : فرياد هشدار به نفر جلو زمين در مورد گوى که بسمت او ميرود،جلوى قايق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها