معنی و ترجمه کلمه fundamental به فارسی fundamental یعنی چه

fundamental


ابتدايى ،پايه اى ،اصولى ،اساسى ،اوليه ،اساس ،اصل ،اصلى ،بنيادى
علوم مهندسى : مقدماتى اساسى
عمران : اساسى
قانون ـ فقه : اصلى
روانشناسى : بنيادى
علوم هوايى : بنيادى
علوم نظامى : پايه
<


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده