معنی و ترجمه کلمه ground به فارسی ground یعنی چه

ground


زمين کردن ،کف زمين ،عرصه ،جهت ،سبب ،تماس دادن توپ با زمين( رگبى)،خاک( کشتى)،به گل نشاندن ناو،کار گذاشتن يا مستقر کردن ،محوطه ،اتصال زمين ،اتصال منفى ،اتصال بدنه ،قطب منفى ،اتصال به زمين ، : )n.& vt.& vi.(زمين ،خاک ،ميدان ،زمينه ،عنوان ،کف دريا،اساس ،پايه ،بنا کردن ،برپا کردن ،بگل نشاندن ،اصول نخستين را ياد دادن(به)،فرودامدن ،بزمين نشستن ،اساسى ،زمان ماضى فعلgrind
علوم مهندسى : اصل
الکترونيک : سيم زمين
عمران : زمين
معمارى : زمينه
قانون ـ فقه : عنوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده