معنی و ترجمه کلمه habit به فارسی habit یعنی چه

habit


لباس سوارى زنانه ،سرشت ، : )n.(عادت ،خو،مشرب ،ظاهر،لباس روحانيت ،روش طرز رشد،رابطه ، : )vt.&vi(جامه پوشيدن ،اراستن ،معتاد کردن ،زندگى کردن
قانون ـ فقه : عادت
علوم نظامى : عادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها