معنی و ترجمه کلمه handicap به فارسی handicap یعنی چه

handicap


امتياز براى ايجاد تعادل ،مسابقه بين بهترين اسبها بادادن وزن اضافى براى ايجاد تعادل ،مسابقه ارابه رانى با دادن امتياز از محل شروع به نسبت مسابقه ،امتياز به طرف ضعيف در بازى ،اوانس ،امتياز دادن ،اشکال ،مانع ،نقص
روانشناسى : معلوليت
ورزش : امتياز تعادلى ،امتياز دادن به شرکت کنندگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها