معنی و ترجمه کلمه impose به فارسی impose یعنی چه

impose


تحميل کردن ،اعمال نفوذ کردن ،گرانبار کردن ،ماليات بستن بر
قانون ـ فقه : تحميل کردن اعمال نفوذ يا سوء استفاده کردن
بازرگانى : وضع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها