معنی و ترجمه کلمه inside به فارسی inside یعنی چه

inside


نزديک به مرکز بخش درونى ،ناحيه نزديک سبد بسکتبال ،نزديک به تور واليبال ،تويى ،درون ،داخل ،باطن ،نزديک بمرکز،قسمت داخلى ،تو،اعضاى داخلى
علوم مهندسى : داخل
معمارى : درونى
ورزش : قسمتى از بدن اسکيت باز که بسمت پيچ است منطقه دورخيز،موج نزديک ساحل


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها