معنی و ترجمه کلمه irreversible به فارسی irreversible یعنی چه

irreversible


برگشت ناپذير،واگشت ناپذير
علوم مهندسى : يکطرفه
معمارى : برگشت ناپذير
شيمى : برگشت ناپذير
روانشناسى : بازگشت ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها