معنی و ترجمه کلمه landscape به فارسی landscape یعنی چه

landscape


(باغدارى )خاکبردارى وخيابان بندى کردن ،دورنما،چشم انداز،بامنظره تزئين کردن
معمارى : منظره طبيعى
زيست شناسى : نماى زمين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها