معنی و ترجمه کلمه mark به فارسی mark یعنی چه

mark


نشان کردن ،مارک( واحد پول کشور المان)،نشانه کردن حريف ،¹ 1امتياز کامل بولينگ مهار ک_ردن ح_ريف ،بل گي_رى خوب ،هدف نقطه اغاز،علامت گذارى کردن ،نشانه هدف ،نمره گذارى کردن ،ارزه ،نمره ،نشانه ،نشان ،داغ ،هدف ،پايه ،نقطه ،درجه ،مرز،حد،علامت گذاشتن ،توجه کردن
علوم مهندسى : مارک
کامپيوتر : علامت
معمارى : پايه
قانون ـ فقه : ايه
روانشناسى : علامت گذارى
بازرگانى : علامت
ورزش : نقطه فرود
علوم نظامى : اثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها