معنی و ترجمه کلمه mortgage به فارسی mortgage یعنی چه

mortgage


گرو گذاشتن ،رهن گذاشتن ،رهن دادن ،رهن ،گرونامه ،گروگذاشتن
معمارى : گرو گذاشتن
قانون ـ فقه : گرو،رهن
بازرگانى : رهن کردن ،گر و


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها