معنی و ترجمه کلمه parameter به فارسی parameter یعنی چه

parameter


ويژگى بنيادى قابل تعريف ،مقدار ثابت ،اماره جامعه ،نسبت ميان تقاطع دو سطح ،مقدار معلوم و مشخص ،پارامتر،مقدارى از يک مدار
کامپيوتر : پارامتر
عمران : عامل
شيمى : پارامتر
روانشناسى : پارامتر
بازرگانى : مق ادير ثابت در معادلات
علوم هوايى : پارامتر
علوم نظامى : ضريب ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها