معنی و ترجمه کلمه quartering به فارسی quartering یعنی چه

quartering


مخزن ،مسکن دادن ،محل سکونت سکنا دهنده ،تردد،قائمه ،تقسيم چيزى بچهار بخش ،زاويه نود درجه
ورزش : بادى که با زاويه کج بطرفى مى وزد
علوم نظامى : اسکان دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها