معنی و ترجمه کلمه select به فارسی select یعنی چه

select


برگزيدن ،سوا کردن برگزيده ،برگزيده ،ممتاز منتخب ،سوا کرده ،گزيدن ،جدا کردن ،انتخاب کردن
علوم مهندسى : منتخب
کامپيوتر : انتخاب کردن
قانون ـ فقه : انتخاب کردن
روانشناسى : برگزيده
علوم نظامى : انتخاب کرد ن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها