معنی و ترجمه کلمه sphere depth به فارسی sphere depth یعنی چه

sphere depth


عمق کره ابى( کره فرضى اب دور زمين)
علوم نظامى : عمق کره ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها