معنی و ترجمه کلمه tough به فارسی tough یعنی چه

tough


پى مانند،سفت ،محکم ،شق ،با اسطقس ،خشن ،شديد،زمخت ،بادوام ،سخت ،دشوار
علوم مهندسى : چسبنده
علوم هوايى : بادوام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها