معنی و ترجمه کلمه variation به فارسی variation یعنی چه

variation


نوسان ،متناوب پراکندگى ،وارياسيون ،گونه ها،اختلاف سمت يا محل ترکش گلوله تغييرات سمتى ،اختلاف ،ناپايدارى ،بى ثباتى ،تغييرپذيرى ،وابسته به تغيير و دگرگونى
علوم مهندسى : تراوش
عمران : تغييرات
روانشناسى : تغيير
زيست شن اسى : وردش
بازرگانى : تغيير
ورزش : شاخه
علوم هوايى : زاويه افقى بين امتداد مغناطيسى محل و نصف النهارهاى جغرافيايى
علوم نظامى : انحراف قطب نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها