معنی و ترجمه کلمه strong point به فارسی strong point یعنی چه

strong point


نقطه مستحکم ،پايگاه دفاعى
علوم نظامى : سنگر مستحکم دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها