معنی و ترجمه کلمه آدم خوارى به انگلیسی آدم خوارى یعنی چه

آدم خوارى

anthropophagy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها