معنی و ترجمه کلمه عملى به انگلیسی عملى یعنی چه

عملى

applicative
applicatory
applied
down to earth
feasible
operable
operative
practic
practicable
practical
pragmatic
pragmatics
workable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها