معنی و ترجمه کلمه مراسم نامزدى به عمل آوردن به انگلیسی مراسم نامزدى به عمل آوردن یعنی چه

مراسم نامزدى به عمل آوردن

betroth


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها