معنی و ترجمه کلمه شامه به انگلیسی شامه یعنی چه

شامه

membrane
patagium
pellicle
smell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها