معنی و ترجمه کلمه decision به فارسی decision یعنی چه

decision


راى ،قرار( محکمه)،نتيجه ،عزم ،تصميم ،حکم دادگاه ،داورى
کامپيوتر : تصميم
قانون ـ فقه : قرار
ورزش : برنده با امتياز،برنده کشتى با امتياز
علوم نظامى : راى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها