معنی و ترجمه کلمه efficiency به فارسی efficiency یعنی چه

efficiency


ضريب انتفاع ،درجه تاثير،اثر بخشى ،کارايى وسيله يا نفر شايستگى ،قابليت ،کارامدى ،کفايت ،عرضه ،ميزان لياقت ،توليد،کارايى ،فعاليت مفيد،بازده ،بهره ورى ،راندمان
علوم مهندسى : سودمندى
کامپيوتر : راندمان
الکترونيک : بازده
عمران : بازده
معمارى : بهره
قانون ـ فقه : راندمان
شيمى : بازده
روانشناسى : کارامدى
زيست شناسى : کارايى
بازرگانى : کفايت
ورزش : کارايى
علوم هوايى : کارايى
علوم نظا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده