معنی و ترجمه کلمه factorial به فارسی factorial یعنی چه

factorial


فاکتوريل ،حاصلضرب اعداد صحيح مثبت ،وابسته به عامل ياکارخانه ،مربوط به فاکتور ياعامل مشترک رياضى
علوم مهندسى : فاکتوريل
کامپيوتر : فاکتوريل
روانشناسى : عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها