معنی و ترجمه کلمه false به فارسی false یعنی چه

false


غير قانونى ،قلب ،دروغين ،دروغى ،کاذب ،دروغ ،کذب ،کاذبانه ،مصنوعى ،دروغگو،ساختگى ،نادرست ،غلط،قلابى ،بدل
علوم مهندسى : معيوب
عمران : کاذب
قانون ـ فقه : ناحق
روانشناسى : نادرست
علوم هوايى : کاذب
ع لوم نظامى : غير واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها