معنی و ترجمه کلمه fare thee well به فارسی fare thee well یعنی چه

fare thee well


)fare you well(خوش باش ،خدا حافظ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها