معنی و ترجمه کلمه gas-liquid chromatography به فارسی gas-liquid chromatography یعنی چه

gas-liquid chromatography


شيمى : کروماتوگرافى گاز - مايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها