معنی و ترجمه کلمه get به فارسی get یعنی چه

get


گرفتن ،بدست اوردن ،به دست اوردن ،تحصيل شده ،کسب کرده ،بدست امده ،فرزند،بدست اوردن ،فراهم کردن ،حاصل کردن ،تحصيل کردن ،تهيه کردن ،فهميدن ،رسيدن ،عادت کردن ،ربودن ،فائق امدن ،زدن ،(درمورد جانوران )زايش ،تولد
علوم مهندسى : گرفتن گير اوردن
کامپيوتر : حاصل کردن
قانون ـ فقه : مجاب کردن ساختن
ورزش : برگشت عالى توپ مشکل در تنيس و اسکواش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها