معنی و ترجمه کلمه groove به فارسی groove یعنی چه

groove


شيار دادن ،مهارت ،خط فرسوده ميان طول مسير بولينگ سريعترين مسير پيست مسابقه اتومبيلرانى خان ،فاق ،شکاف ،شيارخان ،شيار کردن ،خياره ،گودى ،جدول ،کانال ،(نظ).خان تفنگ ،(مج ).کارجارى ويکنواخت ،عادت زندگى ،خط انداختن ،شيار دار کردن
علوم مهندسى : کاليبر
معمارى : خراش
ورزش : شيار داخلى لوله تفنگ
علوم نظامى : فرورفتگى خان شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها