معنی و ترجمه کلمه histological به فارسی histological یعنی چه

histological


)histologic(وابسته به بافت شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها