معنی و ترجمه کلمه sort به فارسی sort یعنی چه

sort


جور کردن ،دسته کردن طبقه بندى کردن ،قسم ،نوع ،گونه ،طور،طبقه ،رقم ،جورکردن ،سوا کردن ،دسته دسته کردن ،جور درامدن ،پيوستن ،دمساز شدن
علوم مهندسى : نوع
کامپيوتر : فرمانSORT


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها