معنی و ترجمه کلمه store به فارسی store یعنی چه

store


انباره کردن ،دخيره کردن ،انبار کردن اندوخته ،مغازه بزرگ ،انباره ،مخزن ،اندوخته ،موجودى ،مغازه ،دکان ،فروشگاه ،اندوختن ،انبار کردن ،ذخيره کردن
علوم مهندسى : مخزن
کامپيوتر : ذخيره کردن
عمران : فروشگاه
معمارى : ان بار
بازرگانى : انبار
علوم نظامى : انبار ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها