معنی و ترجمه کلمه what is it like به فارسی what is it like یعنی چه

what is it like


چه جور چيزى است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها