معنی و ترجمه کلمه adhere به فارسی adhere یعنی چه

adhere


)=adequancy(چسبيدن ،پيوستن ،وفادار ماندن ،هواخواه بودن ،طرفدار بودن ،وفا کردن ،توافق داشتن ،متفق بودن ،جور بودن ،(گ.ش ).بهم چسبيده بودن
علوم مهندسى : دوسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها