معنی و ترجمه کلمه cannon به فارسی cannon یعنی چه

cannon


لوله توپ ، )pl.cannon or cannons(توپ( معمولا بصورت اسم جمع)،استوانه ،لوله ،بتوپ بستن ،(در بيليارد )تصادم دو توپ
ورزش : ضربه به دو گوى ديگر بيليارد
علوم نظامى : لوله و متعلقات توپ توپخانه لوله دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها