معنی و ترجمه کلمه delay en route به فارسی delay en route یعنی چه

delay en route


تاخير در حين راه
علوم نظامى : تاخير در حين حرکت در مسير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها